Pagan Federation

Főoldal 
Rólunk
Események
Kapcsolatok
Tagok
Pogányság
Linkek

FÓRUM


Nyilatkozat


Előszó

A pogányság mind ősi, mind modern. Ősi, mert az ősi isteneket tiszteljük, a Természetet, és annak ciklusait. Modern, mert a pogányság jelenlegi irányzatai a mai kor problémáira keresik a választ ezen spirituális utakon, a mai gondolkodásba igyekeznek átültetni az ősi bölcsességet.

Mi a pogányság?

A pogányságról az Értelmező kéziszótárban annyi áll: "Nem monoteista". Ennél azért többről van szó. Egy másik megfogalmazás szerint pogány az, aki többistenhívő, és természetvallást követ; egy harmadik definíció azt mondja, pogány minden nem-ábrahámita vallás követője. A modern korban leginkább azt mondhatjuk, pogány az, aki annak érzi magát.

A "pogány" szó a latin "paganus"-ból származik, amely egyik verzió szerint "vidéki"-t jelent. Az ősi istenek tisztelete a falvakban jóval tovább maradt fenn, mint a hamar elkeresztényiesedő városokban, ezért gúnyolták így azokat, akik még mindig bennük hittek. Egy másik elképzelés szerint a szót annak "civil" értelmében használták - hiszen minden keresztény Krisztus katonája. Akárhogy is legyen, egy biztos: a pogányok az ősi természetvallások és istenek tisztelői, követői voltak - a mai kor pogányai pedig ezen vallásokat elevenítik fel.

A Természet tisztelete

Az ősi animista vallások felismerték, hogy mindennek lelke van - az állatoknak, a növényeknek, a köveknek ugyanúgy, ahogy egyes helyeknek, tavaknak, folyóknak, hegyeknek is. Ezen felismerés két lényeges dologhoz vezetett. Először is mindenből csak annyit pusztítottak el, amennyire feltétlen szükségük volt, mert tudták, hogy a természetszellemeknek számadással tartoznak; másodszor is megértették a természet körforgását - az életet és halált, a nappalt és éjszakát, az Év Körét. Ezek a vonások a legtöbb pogány vallásra ma is jellemzők.

Politeizmus

Az istennők és istenek a Természet sokszínűségét és változatosságát testesítik meg. Egyes pogányok úgy tekintenek rájuk, mint a földi világban történő dolgok archetípusai vagy égi tükrei. Mások, mint a régi korokban Ízisz és Ozirisz követői, vagy a modern Wicca alapú vallások gyakorlói minden istennőt a Nagy Istennő, és minden istent a Nagy Isten egy-egy aspektusaként fognak fel, kiknek egyesülése az univerzum titkának kulcsa. Ismét mások úgy gondolják, hogy létezik egy Mindenek Felett Álló, amely "mind akarja, mind nem akarja, hogy Zeusznak nevezzék", ahogy Hérakleitosz írta, vagy a Nagy Istennő Mindenek Anyja, ahogy Apuleius Íziszről jegyezte fel. Néhányan egy absztrakt, tökéletes Legfőbb Princípiumban hisznek, amely mindennek eredete és forrása. Abban azonban minden pogány megegyezik, hogy minden isten igazi és saját jogán isteni, nem részleges vagy hamis istenség. Azon pogányokat, akik az Egyben hisznek, henoteistáknak nevezik - ők egy isten mellett kötelezték el magukat, de elismerik más istenek létezését; szemben a monoteistákkal, akik az egy igaz istenben hisznek, aki mellett minden más hamis.

Az Istennő

Minden pogány vallás elismeri az istenség női oldalát. Bár egyes irányzatok, például Odin vagy Mithrász kultusza egy férfi istent tisztel, elismeri, hogy léteznek más istenek és istennők. Ezzel szemben az olyan nem-pogány vallások, mint a kereszténység, az iszlám vagy a zsidóság, gyakran iszonyodnak a női istenség gondolatától is.

Pogány vallások

Az alábbiakban megkíséreljük dióhéjban összefoglalni a pogányság hat legfőbb irányzatát. Természetesen nem kívánjuk azt sugallni, hogy csak ezen irányzatok követői pogányok, se nem azt, hogy ezen irányzatok minden követője pogánynak vallaná magát. Ezen szekció pusztán néhány irányzat jellegzeteségeit hívatott bemutatni.

Wicca

A Wicca jelenlegi formájában a korai 1950-es években jelent meg, mint beavatáson alapuló misztériumvallás. Gerald Gardner nevéhez fűződik a Wicca "újrafelfedezése", aki több könyvet is megjelentetett a témában. Bár sokan úgy gondolják, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a Wicca ez előtt létezett volna, Charles Godfey Leland 1891 - es Gypsy Sorcery and Fortune Telling című művének 4. fejezetében (67. old) megemlíti ezen angolszász vallást.

A vallás leggyakoribb jellemzői az Istenpár tisztelete, a Természet szeretete, az Intelem elfogadása (ha azzal nem ártasz, azt tégy, amit akarsz) és a Háromszoros Visszatérés Törvényének megértése (minden, amit teszel, háromszor száll vissza rád), ugyanakkor egyes irányzatok ezektől teljesen eltérhetnek. Leginkább azt lehet mondani, hogy Wicca az, aki annak érzi magát.

Magyarországon jelenleg két jelentős irányzata létezik a Wiccának. A Tradicionális Boszorkányok Testvérisége a Gardneriánus és Alexandriánus hagyományokat követi, míg a Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyházának covenjei többféle (általában kelta alapú) irányzatot képviselnek és ötvöznek.

Druidizmus

A pogány druidarendek a kelta hagyományokból merítik inspirációjukat, annak istennőit és isteneit tisztelik. A druidák a költői inspiráció misztériumára helyezik a hangsúlyt, és a gyógyítást, divinációt, szent mitológiát fedezik fel. Ennek ellenére nem minden Druida rend pogány. Egyesek jótékonysági szervezetek. Mások bizonyos ezoterikus tanításokat követnek és nem feltétlen szimpatizálnak a pogány hitvilággal, néhány druida rend pedig művészi, vagy keresztény irányultságú.

Az 1988-ban a Stonehenge-nél történtek után (a rendőrség erőszakkal akadályozott meg egy fesztivált) megalapult a Council of British Druid Orders (Brit Druidarendek Tanácsa), hogy kommunikációs fókuszpontként szolgáljon a csoportok közt. Néhány pogányszimpatizáns tagszervezet: British Druid Order (Brit Druidarend), mely 1979-ben alapult, pogány és Istennőorientált; Az Order of Bards, Ovates and Druids (OBOD, Bárdok, Szónokok és Druidák Rendje), melynek keresztény és pogány tagjai is vannak; A Glastonbury Order of Druids (Glastonbury Druidarend), mely a Glastonbury mítosszal foglalkozik (szintén Istennő-tisztelet); A London Druid csoport, mely 1986-ban alapult, kelta és mágikus csoportojai is vannak; továbbá a Druid Clan of Dana (Dana Druidaklánja), mely a Fellowship of Isis leányszervezete.

Egy druida magyarázata: "A druida vallásnak nincs törvénykönyve, a leckéket maga a Természet adja. Nincsenek guruk, csak a munkához szükséges minimális hierarchiát tartjuk fenn. A druida hit középpontja a természet szeretete, hozzávéve azon gyakorlati elképzelést, hogy a spirituális gondolkodásnak kifejeződésre kell jutnia a mindennapi életben. A druida vallás hangsúlyt helyez mind a csoportban, mind a magányosan végzett munkára a spirituális élet kifejlesztése érdekében. A druidák leginkább a modern világ ökológiai válságával foglalkoznak, és a Föld meggyógyításán dolgoznak.

Északi Tradíció - Odinizmus, Asatru, Vanatru

Az Odinizmus a kereszténység előtti Észak-Európa pogány hagyományait eleveníti fel. Ezen tradíciók sok formában jelentkeznek, de két különálló istencsoporttal foglalkoznak - az Ázokkal és a Vánokkal. Az északi Tradíciók a norsz és angolszász mitológiákból merítenek elemeket. Az Ázok égistenek, közéjük tartozik Odin, Tyr, Thor és Baldr. A Vánok Föld- és termékenységistenek. A legismertebb Ván istenségek Frey és Freya. Sok Északi Tradíciót követő pogány mind Áz, mind Ván istenségeket tisztel, mások csak az egyik csoportra, vagy istenségre fordítják figyelmüket. Egyesek jobban kedvelik az Asatru (vagy Asatruar) megnevezést magukra, mint az Odinistát, mivel előbbi az Ázokban hívőt, illetve mellettük elkötelezettet jelent, ezáltal általánosabb és pontosabb.

A vallás komoly hangsúlyt fektet a bátorságra, hűségre és becsületre.

A múltban az Asatru vallás követői közt a nők szerepe jóval fejletlenebb volt, mint a többi pogány közösségben, ez köszönhető Odin központi szerepének. Mostanra azonban (köszönhetően többek közt Freya Aswynn munkájának) egyre inkább felszínre kerül az ősi északi népek történelmében a nők szerepe, ezáltal a vallás követői közt is nagyobb az egyenjogúság.

Sámánizmus

Talán a modern sámánizmus a legváltozatosabb minden pogány vallás közül. Minden pogány vallás alatt meghúzódik, ezért vannak druidikus, wicca, és női misztérium követő sámánok is, de sokan kifejezetten sámánnak vallják magukat, minden egyéb megnevezés nélkül.

A sámánok nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni megtapasztalásra. Néha csoportokba szerveződnek, és közösen dolgoznak, de inkább a magányos praktizálók útja ez. Jellemző a magányos látomáskeresés. A sámánizmus extatikus vallás, mélyen hisznek a szellemvilág valóságában. A sámán közvetítőként lép fel az emberek és szellemek közt. Gyógyítók, látók, látnokok, az istenekkel és szellemekkel kommunikálnak.

Manapság a sámánizmus rengeteg formáját megtalálhatjuk, a hagyományőrző dobosoktól az észak-amerikai indián tradíciót követőkön át a kvázi-keresztény táltosokig.

Női tradíciók

A női spiritualitás az egyik legdinamikusabb, leggazdagabb erő a modern pogányságban. Egyesek minden patriarchális elutasítását látják benne, mások pusztán a társadalmi sztereotípiák láncát akarják lerázni - de mindannyian a Nagy Anya misztériumát követik, az Istennőt, az isteni mivolt régóta figyelmen kívül hagyott női oldalát. Ezen hitvilág követői új szemmel kutatnak az ősi mítoszok és legendák közt, spirituális szemszögből vizsgálva azon kérdést, mit is jelent nőnek lenni.

A legismertebb tradíció a Diana istennő nevét viselő Dianikus irányzat. Csoportjaik egy része egyáltalán nem fogad tagokat, s hitükre női vallásként tekintenek. Mások fogadnak férfi tagokat, de szerepüket sokkal jelentéktelenebbnek látják, mint a nőkét. Egyesek csak a Nagy Istennőt ismerik el, mások elfogadják az Isten létezését, de az Istennő misztériumának részeként tekintenek rá.

A női tradíciók erős kapcsolatot éreznek a Földdel és a Természettel, sokat tesznek annak gyógyulásáért, és a nők társadalmi szerepének helyreállítása érdekében is.

Férfi tradíciók

A férfi misztériumoknak mindig is helye volt a pogány vallásokban. Újra felszínre került a férfi mivolt spirituális megtapasztalásának igénye. Ezen pogány férfiak inspirációjukat az Agancsos Istenből, és más férfi isten aspektusokból merítik.

Egyes férfiak más pogány tradíciókon belül keresik spirituális kiteljesedésüket, míg mások külön irányzatokat követnek. Többen az ősi törzsi kultúrákat tanulmányozzák, sokan pedig az olyan beavatási utakat keresik, mint Mithrász, a római légionáriusok istenének kultusza.

A férfi istenség keresése sokaknak a kereszténység által elnyomott pogány istenségek és mitológiai alakok újrafelfedezésével kezdődik. A kelta mitológia és a nyugati okkultizmus is meghúzódik a férfiasság újraértékelése mögött. A férfierő érzékelése a világban, és a bent élő Istennel való kapcsolat visszahozza a férfiasságot a modern világba, és új látomást hoz - a múltból, a tudattalanból, az istenek birodalmából - a férfiasság megélésének új módjáról.

PFI Magyarország 2006.